Vejledninger og retningslinjer

Oversigt over de vigtigste love, vejledninger og retningslinjer om arbejdsmiljø og voldsforebyggelse.

Arbejdstilsynets vejledninger og bekendtgørelser

Arbejdstilsynet har udgivet en række vejledninger og bekendtgørelser om vold og trusler og arbejdsmiljø. De vigtigste er:

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1, november 2009.
Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold på arbejdspladsen. Formålet er at vejlede arbejdsmiljøorganisationen om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsrelateret vold – AT-vejledning om vold
Vejledningen handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold og om, hvordan man kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold.

Psykisk arbejdsmiljø – Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø
Bekendtgørelsen omfatter det psykisk arbejdsmiljø, arbejdsgiverens pligter og hvordan belastninger i det psykiske arbejdsmiljø kan forebygges.

Klarhed over erstatning efter Offererstatningsloven

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – Bekendtgørelse 1209, 2014 med senere ændringer

Hvornår kan du få offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner.

Undervisningsministeriets vejledning til skoler og fritidsordninger

Forebyg og håndter vold og trusler – vejledninger til skoler og skolernes fritidsordninger. Undervisningsministeriet. 2021.
Formålet med vejledningen er at skabe en øget opmærksomhed og åbenhed omkring voldsproblematikker og give skoleledelser et grundlag for, hvordan der kan arbejdes med at forebygge og håndtere vold og trusler

Socialstyrelsens nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud

Socialstyrelsen har udarbejdet Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse (2017)

Formålet med retningslinjerne er at understøtte trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og herigennem at nedbringe omfanget af voldsomme episoder og så vidt muligt undgå, at de opstår. Retningslinjerne sætter fokus på det daglige socialpædagogiske arbejde med borgeren.

Der er i alt 11 retningslinjer, der tilsammen dækker fire temaer: Forebyggelse af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren, Håndtering af voldsomme episoder, Læring af voldsomme episoder, Organisatoriske rammer for forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder.

Der er også udgivet en pixi-udgave (Kort og klart) og en folder med oversigt over retningslinjerne.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen har i 2020 udgivet anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udad­reagerende adfærd i ældreplejen.

Anbefalingerne sætter fokus på, hvordan man i praksis kan etablere en systematisk og forebyggende tilgang til arbejdet med at skabe trivsel i hverdagen. Anbefalingerne tager udgangspunkt i et dobbeltperspektiv, hvor der er fokus på trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere. Der findes også en kort udgave af anbefalingerne med de vigtigste pointer.

 

 

Sidst opdateret: 11. april 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden