Kort & Godt

Kort & Godt er 2 siders-ark med en hurtig indføring i forskellige temaer. Arkene indeholder også eksempler på skemaer og skabeloner, som du kan tilpasse og bruge på din arbejdsplads

Hent Kort & Godt om:

Generelt

Alenearbejde
Arbejdsgiveren skal planlægge og tilrettelægge alenearbejde, hvis der er risiko for, at borgere kan reagere voldsomt.

Borgerinddragelse

Forebyggelsesplan
En forebyggelsesplan (eller tryghedsplan) er en slags samarbejdsaftale mellem personale og borgere.

Trivselsplan 
En trivselsplan er en detaljeret beskrivelse af en hverdagssituation, som er udfordrende for en borger – og som personalet har svært ved at håndtere.

Handleplan
Handleplanen beskriver, hvad ledelse og medarbejdere fokuserer på for at forebygge vold, fx et år frem.

Fysiske rammer
Fysiske rammer handler om selve byggeriet, rumfordelingen, pladsforholdene og indretningen af de forskellige rum på arbejdspladsen.

Nye på arbejdspladsen
Nye medarbejdere, elever, studerende og vikarer har brug for introduktion til det voldsforebyggende arbejde.

Kollegial psykisk førstehjælp
Den støtte, som alle mennesker kan yde til en, der er havnet i en svær livssituation eller krise, fx en kollega, der har været udsat for vold.

Registreringsskema
Skemaet bruges til at registrere den fysiske og psykiske vold, medarbejdere udsættes for.

Retningslinjer for forebyggelse af trusler og vold
Retningslinjerne beskriver arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere trusler og vold på arbejdspladser og skabe læring efter episoderne.

Kriseplan
Kriseplanen skal sikre at alle ansatte ved, hvad der skal ske, og hvem der skal gøre hvad, hvis en medarbejder bliver udsat for trusler og vold.

Defusing og debriefing
Efter en voldsom episode er det vigtigt at samle op.

 

Faglige metoder og redskaber

Affektudbrudsmodellen
Affektudbrudsmodellen viser, hvordan en konfliktsituation typisk udvikler sig i 5 faser: hverdag, eskalering, kaos, deeskalering og hverdag igen.

Afstemt pædagogik
Afstemt pædagogik går ud på at identificere tegn på udfordrende eller selvskadende adfærd, have en plan for hvad man gør, hvis adfærden opstår, samt en plan for, hvad man som leder og medarbejder kan gøre efter en hændelse.

Aggression Replacement Training (ART)
ART er et program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd og skabe empati og bedre selvværd for børn og unge, der har svært ved at håndtere vrede og ræsonnere moralsk og empatisk.

Brøset Violence Checklist BVC
BVC er et systematisk redskab til at vurdere risikoen for vold et døgn frem.

FIT – Feedback Informed Treatment
FIT er et redskab til dialog og evaluering, som bruges i samarbejdet mellem borger og medarbejder. Brugen af FIT gør det muligt for borgeren at give regelmæssig, systematisk feedback til medarbejderen.

LA2
LA2 er en samtale- og refleksionsmetode, hvor medarbejder og borger arbejder sammen om at forebygge og håndtere udfordrende adfærd samt lære af eventuelle episoder.

Low Arousal
Low Arousal, også kaldet rogivende pædagogik, tager afsæt i, at mennesker reagerer med udfordrende adfærd, når de har mister kontrollen over sig selv og er havnet i en tilstand af kaos.

Mestringsskemaet i kombination med BVC
Mestringsskemaet er et dialogbaseret samarbejdsredskab, som hjælper borgere og medarbejdere med at stille skarpt både på borgerens styrker, ressourcer og udfordringer.

Perspektivskifte
Perspektivskifte er en refleksiv metode, som handler om at sætte sig i en andens sted. Metoden fokuserer på, at man træder ind i borgerens perspektiv for at forstå hans/hendes adfærd fra nye vinkler.

Personcentreret omsorg
Personcentreret omsorg er en teoretisk ramme, som både beskriver en holdning, en måde at forstå mennesker på og en samlet tilgang til arbejdet med bl.a. mennesker med demens

Safewards
Safewards er en model, som er udviklet til at forebygge konfliktsituationer og nedbringe tvang på psykiatriske afdelinger.

Trafiklysmetoden
Trafiklysmetoden også kaldet blinklysmetoden er et redskab til risikovurdering. I et skema beskrives borgerens tilstand og personalets handlemuligheder i hhv. grøn, gul og rød zone.

Åben Dialog
Åben Dialog er en netværksorienteret og helhedsorienteret tilgang, der inddrager aktører fra borgerens professionelle og private netværk.

Sidst opdateret: 27. februar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden