Aktiviteter 2017 – Vold som Udtryksform

Arbejdspladser i laboratorium: Basis på plads
Vi  inviterer op til 12 arbejdspladser til at deltage i et arbejdspladslaboratorium med titlen ’Basis på plads’. Målgruppen er arbejdspladser på social- og sundhedsområdet, som ønsker hjælp og støtte til at udvikle/revidere/revitalisere lokale retningslinjer og handleplaner for forebyggelse af trusler og vold. Udviklingsarbejdet foregår på og mellem en række samlinger.

Arbejdspladser i laboratorier: Voldsforebyggelse på ældreområdet (fortsat fra 2016)
Dette arbejdspladslaboratorium har deltagere fra 7 ældrecentre/arbejdspladser. Laboratoriet afsluttes i 2017 med to endagssamlinger.

Arbejdspladser i laboratorier: At arbejde uden for fast arbejdsplads (fortsat fra 2016)
Laboratoriet har deltagere fra 11 arbejdspladser (bostøtter, gadeplansmedarbejdere, støtte-kontaktpersoner o.l.). Laboratoriet afsluttes i 2017 med tre endagssamlinger.

Oplæg for kommuner 
Vi tilbyder at holde oplæg om forebyggelse af vold på møder for kommunernes ledere, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl. Oplægget gennemføres i 15 kommuner.

Temamøder
Vi gennemfører en række halvdags temamøder rundt omkring i landet. Der er p.t. planlagt fem temamøder om ’Low Arousal-metoden i arbejdet med mennesker med demens’.

I januar gennemførte vi tre heldags temamøder med titlen ’Konflikt uden konfrontation – med Low Arousal’. Oplægsholder var psykolog Bo Hejlskov Elvén. Temamøderne blev holdt i København, Fredericia og Viborg.

Konkurrence
Vi udskriver en konkurrence, hvor tre uddannelsessteder på social- og sundhedsområdet (uddannelse for pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt socialrådgivere) kan vinde undervisning i forebyggelse af vold.

Temahæfte: Tryghed for borgere og ansatte
I januar udgav vi et temahæfte om forebyggelse af vold på ældreområdet. Hæftet indeholder afsnit om Retningslinjer, handleplan og kriseplan; Registrering og analyse; Brugerinddragelse; Risikovurdering; Ledelse og organisering; Kompetenceudvikling; Beboerkonferencer; Low Arousal og Marte Meo.

Temahæfte. Arbejdspladseksempel: Vold og magt og når det ikke går så galt
Temahæftet beskriver nogle af de generelle og specifikke tilgange og metoder man anvender i arbejdet med at forebygge vold i bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion i Hillerød. Orion har lang tradition for succesfuld håndtering af konflikter, trusler og vold.

Faktaark
Vi udarbejder en række faktaark (1-2 sider), som giver et hurtigt overblik over konkrete elementer, værktøjer og metoder til forebyggelse af vold.

Job Uden Vold
Nyhedsbrevet Job Uden Vold udkommer 11 gange i 2017.
Det henvender sig bredt til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, der arbejder med voldsforebyggelse.

Sociale medier
Vold som Udtryksforms hjemmeside, facebook-side og profil på Twitter opdateres løbende med aktuelt nyt, arrangementer, ny viden, udgivelser mv. Vi formidler også nyt om voldsforebyggelse på LinkedIn på SUS’ fremvisningsside ‘Konflikter og vold på arbejdspladsen’ og i relevante faglige grupper, primært i gruppen ‘Arbejdsmiljø i Danmark’. Endelig formidler vi nyheder, publikationer, film og arbejdspladseksempler på denoffentlige.dk og via Socialpædagogernes Vidensbank på nettet.

Casefilm
I 2017 producerer vi en film (ca. 4 minutters varighed) om forebyggelse af konflikter og vold på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Filmen skal anvendes til at igangsætte og understøtte dialogen om forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladser, i organisationer, på uddannelsessteder mv.

Deltagelse i Socialstyrelsens arbejdsgruppe
Vold som Udtryksform deltager i Socialstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde medio 2017.

Evaluering af Vold som Udtryksform

—-

Aktiviteterne henvender sig primært til arbejdspladser på social- og sundhedsområdet – til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø- og HR-konsulenter samt medarbejdere.

Vold som Udtryksform leverer også faglig viden, sparring, rådgivning og inspiration til en række aktører og organisationer.


Socialt Udviklingscenter SUS er sekretariat for Vold som Udtryksform og ansvarlig for, at aktiviteterne gennemføres som aftalt mellem Arbejdstilsynet og SUS.

Udskriv
Del