Historien fra 1992

I 1988 tog Landsforeningen LEV initiativ til de første debatter om forekomst og forebyggelse af vold i dag- og døgntilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Debatten blev løftet ind i Det Centrale Handicapråd og resulterede i forhandlinger og diskussioner mellem Socialministeriet, Landsforeningen LEV, Amtsrådsforeningens Handicapgruppe, Socialpædagogernes Landsforbund og Socialt Udviklingscenter SUS.

Drøftelserne resulterede i 1992 i en konference om vold og voldsforebyggelse og her blev Projekt Vold som Udtryksform formelt etableret.

Indsatsen var fra starten primært finansieret med bidrag fra landets amter, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, faglige organisationer, bruger- og pårørendeorganisationer samt ministerier.

Det overordnede mål for Projekt Vold som Udtryksform var at forebygge volden og dens skadevirkninger, herunder at skabe rammer for erfaringsudveksling og inspiration mellem arbejdspladsernes ledere, medarbejdere og tillidsvalgte.

Udgangspunktet for aktiviteterne har været

  • At mennesker, som har særlig behov for omsorg og støtte, ikke er specielt voldelige. Volden er derimod ofte udtryk for afmagt, frustration og fortvivlelse
  • At vold ikke er et rent arbejdsmiljøproblem, hvor det alene handler om at beskytte de ansatte mod de ‘indsatte’. Det handler om på samme tid at skabe bedre livsvilkår og livskvalitet for brugerne og bedre arbejdsbetingelser for personalet
  • At det ikke kun er medarbejdere, der udsættes for vold. Også brugere, beboere og pårørende rammes. De har også krav på støtte og omsorg

I de første år var indsatsen primært rettet mod dag- og døgntilbud til mennesker med udviklingshæmning. Siden blev der sat fokus på en lang række andre arbejdsområder, herunder døgntilbud til børn og unge, plejecentre samt socialpsykiatriske bo- og servicetilbud. I de senere år har aktiviteterne også omfattet en række andre sektorer og jobområder. Fx fængselsfunktionærer, buschauffører, parkeringsvagter, togførere og pantefogeder.

Aktiviteterne har blandt andet omfattet undersøgelser, etablering og drift af netværksgrupper, udviklingsarbejde, uddannelsesforløb, kampagner, produktion af bøger, magasiner, pjecer, udstillinger, plakater og film, formidling via konferencer og temamøder mv. Aktiviteterne har været gennemført på landsplan, i regioner, i amter og på arbejdspladser.

Centrale fokusområder har blandt andet været: Identifikation af vold, udvikling og implementering af retningslinjer og handleplaner for voldsforebyggelse, registrering og analyse af forekomsten af vold, uddannelse af medarbejdere, håndtering af voldsepisoder, krise- og beredskabsplaner, fysiske rammer og indretning, tekniske forhold og inddragelse af voldstemaet i APV.

Fra 2007 (amternes nedlæggelse) og frem til udgangen af 2017 var aktiviteterne i Vold som Udtryksform finansieret af en bevilling fra Folketingets Satspulje.

Og i efteråret 2017 modtog Vold som Udtryksform igen en bevilling fra Satspuljen. Den sikrer Vold som Udtryksforms aktiviteter frem til juli 2019.

Udskriv
Del