Ny kortlægning: Lovgivning og initiativer til voldsforebyggelse

22. februar 2016

Socialstyrelsen har kortlagt lovgivning og statslige initiativer målrettet forebyggelse af vold på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. 

I de seneste år har der været flere tilfælde af grov vold og vold med døden til følge blandt andet på botilbud og forsorgshjem.

Det er baggrunden for en ny kortlægning af lovgivningen og de statslige initiativer, der er sat i værk for at forebygge vold og øge sikkerheden på arbejdspladser på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Lovens rammer omhandler: tilsyn, magtanvendelse og tvang, samarbejde mellem myndigheder, arbejdsmiljø og det voldsforebyggende sigte i uddannelser på social- og sundhedsområdet.

Initiativerne dækker: borgerrettede indsatser, initiativer med fokus på uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø; handlingsplaner, kortlægninger og tværgående initiativer samt diverse oplysningsmateriale.

Samlet overblik
Kortlægningen har til formål at give et samlet overblik og skabe klarhed blandt fagpersoner og beslutningstagere om rammerne for voldsforebyggelse på tværs af forskellige fagområder.

Kortlægningens fokus er arbejdspladser med voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. For Beskæftigelsesministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet gælder kortlægningen generelt for arbejdspladser på social- og sundhedsområdet.

Bidrag fra flere ministerier
Bag kortlægningen står Social- og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Udskriv
Del