Håndtering

Anmeldelse af vold

Vold på arbejdspladsen skal anmeldes som en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, til arbejdspladsens forsikringsselskab og i nogle tilfælde også til politiet.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, hvis den fører til sygefravær ud over den dag, volden skete. Selvom der ikke har været sygedage, kan man vælge at anmelde episoden. De fleste arbejdspladser opfordrer til at anmelde alt det, der falder inden for definitionen af vold, og som medarbejderen oplever sig belastet af – uanset om der har været sygemelding eller ej.

Hvis der er tale om en personskade, skal arbejdsulykken også anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og arbejdsgiverens forsikringsselskab.

Hvad er en arbejdsskade?

Ordet arbejdsskade dækker over to begreber:

  • En arbejdsulykke, som er en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse eller påvirkning på arbejdet, pludseligt eller inden for fem dage.
  • En erhvervssygdom, som er en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

Anmeldelse til forsikringen

Arbejdsgivere har pligt til at tegne en forsikring, så ansatte, der kommer ud for en arbejdsskade, kan få dækket udgifter til for eksempel psykologbehandling, optræning og hjælpemidler. I nogle tilfælde dækkes tab af erhvervsevne og ménerstatning også af arbejdsskadeforsikringen.

Når forsikringsselskabet og/eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager stilling til anmeldelsen, ser de på oplysningerne i skadesanmeldelsen. Derfor er det vigtigt at beskrive præcist, hvad der er sket, og hvad der var årsag til skaden.

Anmeldelse via EASY

Anmeldelser til Arbejdstilsynet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forsikringen sker elektronisk via EASY.

Arbejdstilsynet bruger anmeldelserne i statistik og som baggrund for at beslutte fremtidige indsatser. Anmeldelserne sikrer også, at det, medarbejderen har været udsat for over tid, er dokumenteret. Det er en fordel, hvis der en dag skulle opstå sygdom, som kan relateres til belastninger i arbejdet.

Anmeldelsen af en arbejdsulykke skal ske snarest muligt og inden ni dage. Hvis anmeldelsen ikke er indsendt til tiden, kan den voldsramte alligevel rejse erstatningskrav i op til et år efter ulykkesdagen.

Den medarbejder, der har været udsat for vold, skal altid have en kopi af anmeldelsen. Arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdsmiljøorganisationen har også ret til en kopi. Det er vigtigt, at arbejdspladsen selv har et overblik over det, der er indsendt via EASY. Det er nødvendigt, for at anmeldelserne kan benyttes i det voldsforebyggende arbejde.

Anmeldelse til politiet

Arbejdspladsen har ikke pligt til at anmelde voldstilfælde til politiet, men nogle arbejdspladser gør det. Fysisk vold samt krænkelser, hån og trusler kan ifølge Straffeloven være strafbare. Medarbejderen kan også selv vælge at anmelde en voldsepisode til politiet. Det skal gøres hurtigst muligt efter episoden.

Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at arbejdspladser anmelder alle tilfælde af vold. Det er et signal til medarbejdere og omverdenen om, at vold er uacceptabelt og skal tages alvorligt.

Hvem gør hvad – når en arbejdsulykke skal anmeldes?

Det bør fremgå klart af arbejdspladsens retningslinjer for forebyggelse af vold, hvem der skal gøre hvad i forbindelse med at anmelde trusler og vold.

Medarbejder, leder eller arbejdsmiljørepræsentant kan eventuelt også kontakte fagforeningen. Fagforeningerne har mulighed for at vejlede og støtte deres medlemmer i forbindelse med arbejdsulykker, arbejdsskadesager og ansøgning om erstatning.

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden