Metoder og redskaber


Dialogkort til sosu-elever i ældreplejen

Brug kortene til at skabe nogle gode samtaler om, hvordan I kan forebygge og håndtere voldsomme episoder


Dialogkort til ansatte i ældreplejen

Brug kortene til at skabe nogle gode samtaler om, hvordan I kan forebygge og håndtere voldsomme episoder


LA2

LA2 er en samtale- og refleksionsmetode med elementer af både forebyggelse, håndtering og læring.


FIT – Feedback Informed Treatment

FIT er et dialog- og evalueringsredskab, der bruges i et samarbejde mellem borger og medarbejder


Safewards

Safewards er udviklet til at forebygge konfliktsituationer og nedbringe tvang i psykiatrien.


Dialogkort til væresteder

Dialogkortene tager udgangspunkt i dilemmaer fra hverdagen og lægger op til diskussion og refleksion på personalemøder eller i mindre grupper.


Tjekskema til arbejdspladsen

Brug tjekskemaet til at undersøge, hvordan I arbejder med at identificere, forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder.


Undervisningsmateriale til SOSU-elever

Undervisningsmateriale om konfliktforståelse og konflikthåndtering i samarbejdet med borgere.


Vold uden for arbejdtiden – redskab til forebyggelse og håndtering

Hvis der er risiko for trusler, vold eller chikane uden for arbejdstiden, har arbejdspladsen pligt til at tage hånd om det.


Low Arousal

Med Low Arousal tilpasser personalet deres kommunikation, handlinger og krav til den enkelte borger, så vedkommende undgår at havne i kaos.


Tryghedsplan (forebyggelsesplan)

En tryghedsplan er en slags samarbejdsaftale mellem personale og borgere.


Mestringsskemaet i kombination med BVC

Mestringsskemaet er et dialogbaseret samarbejdsredskab, som hjælper borgere og medarbejdere med at stille skarpt.


Trafiklysmetoden (grøn, gul, rød)

Trafiklysmetoden – også kaldet grøn, gul, rød eller blinklyset – er en enkel metode til at læse borgerens signaler og beskrive personalets handlemuligheder.


Brøset Violence Checklist (BVC)

Brøset Violence Checklist (BVC) forudsiger risikoen for vold inden for et døgn, ved at personalet registrerer borgerens adfærd ud fra 6 variable.


APV

APV – arbejdspladsvurderingen – bruges til at kortlægge og løse problemer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.


Registrering og analyse

Ved at registrere og analysere voldsomme episoder får arbejdspladsen vigtig viden om karakteren og forekomsten af volden. Viden kan bruges til videre forebyggelse.


Risikovurdering

En risikovurdering gør det muligt at målrette forebyggelsen direkte i forhold til risikoen for vold. Der er forskellige metoder til at vurdere risiko.


Borgerinddragelse

Når beboere, patienter, elever føler sig hørt, anerkendt og inddraget, mindskes risikoen for vold.


Organisering af arbejdet

Tidspres, højt arbejdstempo og krav om svære beslutninger kan have betydning for, om der opstår vold på arbejdspladsen.


Social kapital

Social kapital handler om relationerne på arbejdspladsen - samarbejde, tillid og retfærdighed. Det har har betydning for kvaliteten af arbejdet og for trivslen.


Retningslinjer

Arbejdspladsens retningslinjer skal beskrive den samlede indsats for at identificere, forebygge, håndtere og drage læring af problemer med trusler og vold.


Handleplan

Handleplanen beskriver, hvordan ledelse og medarbejdere vil arbejde med at forebygge vold, og hvem der har ansvar for de enkelte tiltag.


Supervision

Med supervision til medarbejderne kan arbejdspladsen sikre, at der sker løbende faglig refleksion, læring og udvikling.


Nye medarbejdere på arbejdspladsen

Nye medarbejdere, elever og studerende i praktik har brug for introduktion til arbejdspladsen og arbejdet med at forebygge og håndtere vold.


Konflikthåndtering

Konflikter kan udvikle sig voldsomt, hvis man ikke gør noget for at stoppe dem. Den måde vi taler og handler på, kan være med til at dæmpe konflikter.


Fysiske metoder til at undvige, frigøre og fastholde

Viden om, hvordan man kan undgå et overgreb eller gøre sig fri fra en person, som holder en fast, kan skabe tryghed i hverdagen.


Fysiske rammer og indretning

De fysiske rammer og indretningen af lokalerne har stor betydning for trivsel og tryghed.


Kollegial førstehjælp

Hvis en kollega bliver udsat for vold, er det vigtigt at vide, hvad man kan gøre for at tage hånd om ham eller hende.


Defusing og debriefing

Defusing og debriefing er samtaler, som finder sted efter en voldsom episode med det formål at forebygge skadevirkninger.


Kriseplan

Alle arbejdspladser bør have en kriseplan, der beskriver, hvad der skal ske, og hvem der gør hvad, hvis en medarbejder bliver udsat for vold.


Anmeldelse af vold

Vold på arbejdspladsen skal anmeldes som en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, til arbejdspladsens forsikringsselskab og i nogle tilfælde også til politiet.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden