Metoder og redskaber


Anmeldelse af vold

Vold på arbejdspladsen skal anmeldes som en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, til arbejdspladsens forsikringsselskab og i nogle tilfælde også til politiet.


APV

APV – arbejdspladsvurderingen – bruges til at kortlægge og løse problemer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.


Borgerinddragelse

Når beboere, patienter, elever føler sig hørt, anerkendt og inddraget, mindskes risikoen for vold.


Brøset Violence Checklist (BVC)

Brøset Violence Checklist (BVC) forudsiger risikoen for vold inden for et døgn, ved at personalet registrerer borgerens adfærd ud fra 6 variable.


Defusing og debriefing

Defusing og debriefing er samtaler, som finder sted efter en voldsom episode med det formål at forebygge skadevirkninger.


Dialogkort til ansatte i ældreplejen

Brug kortene til at skabe nogle gode samtaler om, hvordan I kan forebygge og håndtere voldsomme episoder


Dialogkort til sosu-elever i ældreplejen

Brug kortene til at skabe nogle gode samtaler om, hvordan I kan forebygge og håndtere voldsomme episoder


Dialogkort til væresteder

Dialogkortene tager udgangspunkt i dilemmaer fra hverdagen og lægger op til diskussion og refleksion på personalemøder eller i mindre grupper.


FIT – Feedback Informed Treatment

FIT er et dialog- og evalueringsredskab, der bruges i et samarbejde mellem borger og medarbejder


Fysiske metoder til at undvige, frigøre og fastholde

Viden om, hvordan man kan undgå et overgreb eller gøre sig fri fra en person, som holder en fast, kan skabe tryghed i hverdagen.


Fysiske rammer og indretning

De fysiske rammer og indretningen af lokalerne har stor betydning for trivsel og tryghed.


Handleplan

Handleplanen beskriver, hvordan ledelse og medarbejdere vil arbejde med at forebygge vold, og hvem der har ansvar for de enkelte tiltag.


Kollegial førstehjælp

Hvis en kollega bliver udsat for vold, er det vigtigt at vide, hvad man kan gøre for at tage hånd om ham eller hende.


Konflikthåndtering

Konflikter kan udvikle sig voldsomt, hvis man ikke gør noget for at stoppe dem. Den måde vi taler og handler på, kan være med til at dæmpe konflikter.


Kriseplan

Alle arbejdspladser bør have en kriseplan, der beskriver, hvad der skal ske, og hvem der gør hvad, hvis en medarbejder bliver udsat for vold.


LA2

LA2 er en samtale- og refleksionsmetode med elementer af både forebyggelse, håndtering og læring.


Low Arousal

Brug metoden Low Arousal til at undgå konflikter


Mestringsskemaet i kombination med BVC

Mestringsskemaet er et dialogbaseret samarbejdsredskab, som hjælper borgere og medarbejdere med at stille skarpt.


Nye medarbejdere på arbejdspladsen

Nye medarbejdere, elever og studerende i praktik har brug for introduktion til arbejdspladsen og arbejdet med at forebygge og håndtere vold.


Organisering af arbejdet

Tidspres, højt arbejdstempo og krav om svære beslutninger kan have betydning for, om der opstår vold på arbejdspladsen.


Registrering og analyse

Ved at registrere og analysere voldsomme episoder får arbejdspladsen vigtig viden om karakteren og forekomsten af volden. Viden kan bruges til videre forebyggelse.


Retningslinjer

Arbejdspladsens retningslinjer skal beskrive den samlede indsats for at identificere, forebygge, håndtere og drage læring af problemer med trusler og vold.


Risikovurdering

En risikovurdering gør det muligt at målrette forebyggelsen direkte i forhold til risikoen for vold. Der er forskellige metoder til at vurdere risiko.


Safewards

Safewards er udviklet til at forebygge konfliktsituationer og nedbringe tvang i psykiatrien.


Social kapital

Social kapital handler om relationerne på arbejdspladsen - samarbejde, tillid og retfærdighed. Det har har betydning for kvaliteten af arbejdet og for trivslen.


Styrk trivsel og tryghed på skoler med konflikthåndteringsmetoden

Københavns Kommune har udviklet en ny konflikthåndteringsmetode til at forebygge og håndtere voldsomme episoder på skoler og fritidsordninger.


Supervision

Med supervision til medarbejderne kan arbejdspladsen sikre, at der sker løbende faglig refleksion, læring og udvikling.


Tjekskema til arbejdspladsen

Brug tjekskemaet til at undersøge, hvordan I arbejder med at identificere, forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder.


Trafiklysmetoden (grøn, gul, rød)

Trafiklysmetoden – også kaldet grøn, gul, rød eller blinklyset – er en enkel metode til at læse borgerens signaler og beskrive personalets handlemuligheder.


Tryghedsplan (forebyggelsesplan)

En tryghedsplan er en slags samarbejdsaftale mellem personale og borgere.


Vold uden for arbejdtiden – redskab til forebyggelse og håndtering

Hvis der er risiko for trusler, vold eller chikane uden for arbejdstiden, har arbejdspladsen pligt til at tage hånd om det.


Årsagstræ

Årsagstræet er et redskab til at opnå en dyb forståelse af årsagerne til, at vi (medarbejdere og borgere) oplever konflikter og voldsomme episoder OG trives.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden