Retningslinjer

Arbejdspladsens retningslinjer skal beskrive den samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer med trusler og vold.

Offentlige arbejdspladser skal have retningslinjer for, hvordan de vil forebygge trusler, vold, mobning og chikane. Det fremgår både af Arbejdsmiljøloven og af den rammeaftale om trivsel og sundhed på offentlige arbejdspladser, som blev indgået ved overenskomsten i 2008.

I praksis betyder det, at kommunens eller regionens hoved-MED-udvalg skal drøfte og udarbejde retningslinjer for en samlet indsats, der identificerer, forebygger og håndterer problemer med trusler og vold. Retningslinjerne blev tidligere kaldt for en voldspolitik, nogle bruger stadig den betegnelse.

Retningslinjerne skal passe til arbejdspladsen
Udfordringer med voldsomme episoder er selvfølgelig forskellige, afhængigt af om der er tale om et ældrecenter, en døgninstitution for unge, et bosted eller en psykiatrisk afdeling. Derfor er det en god idé, at den enkelte arbejdsplads eller afdeling, ud over kommunens eller regionens overordnede retningslinjer, har sine egne tilpassede retningslinjer. Processen med at drøfte og udarbejde dem giver indsigt og ejerskab for medarbejdere og ledere. Og det er lettere at forstå og følge retningslinjerne, når personalet kan genkende de udfordringer, der er med vold, fra deres egen arbejdsplads.

På arbejdspladser, der ikke har en MED-struktur med ansvar for arbejdsmiljøarbejdet, skal indsatsen koordineres med arbejdsmiljø eller sikkerhedsorganisationen. Læs mere om organisering af arbejdsmiljøarbejdet i kapitel 7. Det er vigtigt, at både ledelse og medarbejdere bakker op om retningslinjerne.

Retningslinjernes indhold
Mange arbejdspladser indleder deres retningslinjer med en hensigtserklæring i form af en vision for det voldsforebyggende arbejde. For eksempel „Vi accepterer ikke vold“, „Vi forebygger vold mod ansatte“, „Vi håndterer udfordrende adfærd professionelt“. Herefter kan retningslinjerne med fordel struktureres under overskrifterne identifikation, forebyggelse og håndtering.

Identifikation

  • Arbejdspladsens definition af fysisk og psykisk vold.
  • Hvordan risikoen for vold er kortlagt, for eksempel gennem APV og trivselsmålinger.
  • Hvordan trusler og vold registreres på arbejdspladsen med henblik på analyse af de voldsomme episoder.

Forebyggelse

  • Målsætning for forebyggelsesarbejdet.
  • Handleplan for arbejdet (se Handleplan).
  • Plan for evaluering af den voldsforebyggende indsats.

Håndtering

Af retningslinjerne bør det også fremgå, hvem der har ansvar for hvad (MED, ledelse, arbejdsmiljø og tillidsrepræsentant samt medarbejdere).

Både retningslinjer og handleplan for den voldsforebyggende indsats skal jævnligt evalueres og tilpasses. Det skal ske systematisk mindst en gang om året og kan endvidere ske løbende, når forholdene på arbejdspladsen ændrer sig.

Tidspunktet for planlagt evaluering bør fremgå af handleplan og/eller retningslinjer.


Læs mere
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 1072 af 07.09.2010.
Vold. At-vejledning D.4.3-3, 2011. Opdateret december 2015.
Undgå vold, mobning og chikane. En vejledning om at forebygge, at medarbejdere udsættes for vold, mobning eller chikane på arbejdspladsen – og at identificere og håndtere problemet, hvis det opstår. KTO og KL, 2009.
Vold, mobning og chikane. Identifikation, forebyggelse og håndtering. KTO og KL, 2009.

Udskriv
Del