Registrering

Ved at registrere og analysere voldelige episoder får arbejdspladsen vigtig viden om karakteren og forekomsten af volden.

For at kunne forebygge trusler og vold er det vigtigt at have et overblik over, hvilken form for trusler og vold der er på arbejdspladsen, og hvornår volden finder sted. Det kan man få ved at registrere truslerne og volden løbende og systematisk, når episoderne finder sted.

Registreringerne synliggør episoderne og er med til at skabe åbenhed om volden og det, den kan betyde for medarbejderne. Registreringen er også vigtig, for at arbejdspladsen og medarbejderne kan dokumentere deres arbejdsforhold. Det kan for eksempel være vigtigt, hvis en medarbejder bliver sygemeldt efter at have været udsat for trusler.

Det skal være nemt at registrere
Mange arbejdspladser bruger papirskemaer eller elektroniske skemaer til registreringerne. Man kan også beskrive episoderne i en notesbog.

Nogle registrerer hver episode på et særskilt skema. Andre registrerer for eksempel alle de mindre alvorlige episoder (niv, krads o.l.) på et samlet skema, når arbejdsdagen er slut. Og nogle kombinerer de to metoder.

Det vigtigste er, at det skal være let for medarbejderne at komme til at udfylde skemaerne, og det må ikke tage for lang tid. Samtidig skal man selvfølgelig sikre sig, at oplysningerne giver et godt billede af, hvad der skete – og af de konsekvenser, episoden umiddelbart havde for medarbejderen.

Analyse giver overblik
Et nærmere blik på registreringerne kan give vigtig viden om:

  • Hvor ofte møder medarbejderne trusler og vold?
  • I hvilke situationer?
  • På hvilke tidspunkter?
  • Hvilke medarbejdere rammes?
  • Hvilken form for vold bliver de udsat for?
  • Hvilke konsekvenser har volden for de medarbejdere, der bliver ramt?

Denne viden kan man bruge til at tilrettelægge den voldsforebyggende indsats, så den præcist tager højde for de udfordringer, der er på arbejdspladsen.

Procedurer for opsamling og analyse
Det er vigtigt at samle op på og analysere registreringerne. Nogle steder er det lederen og arbejdsmiljørepræsentanten, som har den opgave i fællesskab. De fremlægger analysen på et personalemøde, for eksempel hver tredje måned, og personalet drøfter sammen forslag til nye forebyggelsestiltag, ændringer i arbejdspladsens retningslinjer for voldsforebyggelse eller justering af kriseplanen.

Proceduren for registrering og analyse bør være klart beskrevet i arbejdspladsens retningslinjer for voldsforebyggelse.


Eksempel på registreringsskema
Registrering af fysisk og psykisk vold på Aktivcenter Syd Højbo

Udskriv
Del