Redskaber med særligt fokus på brugerinddragelse

Forebyggelsesplaner, tryghedsplaner, mestringsskemaer og skemaer til selvkontrol. Mange redskaber til risikovurdering tager afsæt i borgerens historie, selvindsigt og mestring.

Der er forskellige måder at inddrage borgerne i risikovurderingen. Mange sociale tilbud bruger spørgeskemaer, der tager udgangspunkt i borgernes tidligere erfaringer og oplevelser med vrede, vold og trusler. Ansatte og borgeren drøfter sammen, hvad der kan få borgeren til at reagere voldsomt, og hvordan personalet bedst kan støtte, hvis der opstår en voldsom situation.

Afsæt i borgerens historie, selvindsigt og mestring
Skemaerne benævnes forskelligt:

Nogle steder arbejder med forebyggelsesplaner, tryghedsplaner eller -skemaer. En slags samarbejdsaftale med personale og beboere, som skal være med til at skabe tryghed for både brugere og medarbejdere. Planer og skemaer tager afsæt i borgernes historie, mestring og selvindsigt.

Nogle arbejdspladser benytter mestringsskemaer. Ved hjælp af skemaet kortlægges borgerens adfærd og årsagen til adfærden ved henholdsvis høj og lav mestring. I skemaet noteres også aftaler om personalets faglige indsatser, samt hvad borgeren selv kan gøre for at øge mestringen.

Andre bruger selvkontrolskemaer, hvor borgeren fx svarer på eller sætter kryds ved, hvad der tidligere har hjulpet, når han eller hun har følt kaos, indre uro eller vrede.

Selvkontrolskemaet kan kombineres med et triggerskema. Her kan borgeren alene eller sammen med en ansat krydse de ting af, der kan gøre det svært for ham eller hende at håndtere kaos, indre uro og vrede.


Eksempler på skemaer
Bo- og behandlingstilbuddet Lunden – tryghedsplan
De 2 Gårde – forebyggelsesplan
Botilbuddet Skovvænget – mestringsskema
Psykiatrien, Region Nordjylland – Selvkontrol- og triggerskema

Læs også
Botiluddet Lunden: Risikovurdering – dialog om vold forebygger . I nyhedsbrevet Job uden Vold, januar 2014
Udviklingscenteret De 2 Gårde: Langt de fleste borgere bidrager til forebyggelsesplanen. I temahæftet Vi gør det sammen! Brugerindragelse i arbejdet med at forebygge konflikter og vold. Vold som Udtryksform, 2015.
Botilbuddet Orion: Tryghedsplanen forebygger vold. I temahæftet Vi gør det sammen! Brugerindragelse i arbejdet med at forebygge konflikter og vold. Vold som Udtryksform, 2015.

Udskriv
Del