De sørger for, at reglerne bliver overholdt

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Det er arbejdspladsernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, men Arbejdstilsynet skal bidrage til, at arbejdspladserne varetager ansvaret. Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdspladser, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø. Hvis arbejdspladsen overtræder reglerne, kan Arbejdstilsynet give forskellige slags påbud om at rette fejlene.

Tilsynet med arbejdspladserne er samlet i tre regionale centre. Man kan henvende sig til Arbejdstilsynets Callcenter, hvis man har brug for rådgivning eller har alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet udarbejder også bekendtgørelser og vejledninger. Arbejdstilsynet er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet.
www.arbejdstilsynet.dk

Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over Arbejdstilsynets afgørelser i konkrete sager på Arbejdsmiljølovens område.

Nævnet hører administrativt under Social- og Integrationsministeriet, men er uafhængig af ministeriet i de konkrete afgørelser.

Nævnet består af en formand, 10 beskikkede medlemmer udpeget blandt arbejdsmarkedets parter, samt tre sagkyndige medlemmer uden stemmeret.
www.arbejdsmiljoeklagenaevnet.dk

Udskriv
Del