De varetager arbejdsmiljøet på arbejdspladsen

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at der er et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøet skal tænkes med i både daglige beslutninger og i planlægningen på længere sigt.

Arbejdsmiljøorganisationen
Arbejdsmiljøorganisationen er omdrejningspunktet for arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads. Både ledere og medarbejdere er repræsenteret her. Arbejdsmiljøorganisationen har bestemte funktioner og opgaver, og der er en række formelle krav til, hvordan samarbejdet skal organiseres.
Arbejdsmiljøloven giver rammer for, hvordan man vælger at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Der er forskellige krav, alt efter hvor mange ansatte der er på arbejdspladsen. Uanset hvilken organisering man vælger, er det vigtigt at til passe arbejdsmiljøarbejdet arbejdspladsens særlige forhold.
Den mest udbredte samarbejdsstruktur i kommuner og regioner er med bestemmelsessystemet (MED). MED-organisationen er kommunens/regionens forum for samarbejde om arbejdsmiljø, arbejdsopgaver samt personale- og arbejdsforhold. Hovedudvalget (hoved-MED) dækker hele kommunen eller regionen og fastlægger de overordnede retningslinjer. Som regel er der lokale MED-udvalg under hovedudvalget.
Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og i Arbejdstilsynets vejledninger om samarbejde om arbejds miljø i virksomheder.
www.arbejdstilsynet.dk

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøet
Mindst en gang om året skal arbejdsmiljøorganisationen:

  • drøfte indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år
  • drøfte, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og møde intervaller
  • vurdere, om det foregående års mål er nået
  • fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at den årlige drøftelse har fundet sted.

Arbejdspladsvurdering (APV)
Alle arbejdspladser skal gennemføre en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en kortlægger det samlede arbejdsmiljø og udpeger områder, hvor der er behov for forbedringer.
APV’en skal sikre, at arbejdspladsen arbejder systematisk og løbende med at forebygge og løse problemer i arbejdsmiljøet – for at forebygge alle former for arbejdsskader. APV’en skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet.
Læs mere om APV i Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsvurdering.
www.arbejdstilsynet.dk

Trivselsmålinger
Offentlige arbejdspladser skal gennemføre trivselsmålinger mindst hvert tredje år.
Målingerne kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Formålet med trivselsmålinger er bredere end APV’en. Målingerne skal både gavne den enkelte medarbejderes sundhed og den måde, man i fællesskab løser opgaverne.

Udskriv
Del