Arbejdsmiljøsystemet

Mange aktører spiller en rolle i arbejdet for at fremme det gode arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøloven fastlægger, hvordan indsatsen organiseres, og hvem der har ansvar for hvad.

De varetager arbejdsmiljøet på arbejdspladsen
Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at der er et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøet skal tænkes med i både daglige beslutninger og i planlægningen på længere sigt.

De laver reglerne
Folketinget
Folketinget vedtager lovgivningen på arbejdsmiljøområdet. En stor del af den danske arbejdsmiljølovgivning har sit udspring i EU-direktiver, som bliver omsat til dansk lov.
www.ft.dk

De sørger for, at reglerne bliver overholdt
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Det er arbejdspladsernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, men Arbejdstilsynet skal bidrage til, at arbejdspladserne varetager ansvaret. Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdspladser, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø. Hvis arbejdspladsen overtræder reglerne, kan Arbejdstilsynet give forskellige slags påbud om at rette fejlene.

De rådgiver og vejleder
Arbejdsmiljørådet
I Arbejdsmiljørådet drøfter og samarbejder arbejdsmarkedets parter (arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer) om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljørådet følger udviklingen inden for arbejdsmiljø og rådgiver løbende beskæftigelsesministeren. Rådet drøfter også på eget initiativ spørgsmål, de mener, har betydning for arbejdsmiljøet, og udtaler sig til ministeren.
I rådet sidder repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer fra både det private og offentlige arbejdsmarked.
www.amr.dk

De træder til, når skaden er sket
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør, om en arbejdsulykke eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade, og hvor stor en erstatning man eventuelt kan få tilkendt.
Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod arbejdsskader.
Arbejdsgiverens forsikringsselskab udbetaler en eventuel erstatning og betaler omkostningerne ved, at sagen bliver behandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan man også finde oplysninger om de sygdomme, der er optaget på erhvervssygdomslisten.
www.ask.dk

De forsker
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udfører strategisk forskning og medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af dansk arbejdsmiljøforskning. NFA overvåger også den internationale arbejdsmiljøforskning og miljøudviklingen i Danmark og udlandet. NFA er forankret i Beskæftigelsesministeriet.
www.arbejdsmiljoforskning.dk

De yder økonomisk støtte til projekter
Trivselspuljer i kommunerne
Flere kommuner har „trivelspuljer“, hvor arbejdspladser kan søge penge til indsatser, der skal forbedre arbejdsmiljøet.

Kilder
www.arbejdsmiljoviden.dk
www.arbejdstilsynet.dk
Tolstrup, Mogens (2013). Fakta om arbejdsmiljø 2013. København: Arbejdsmiljø forlaget.

Udskriv
Del