Litteratur og links

Find vejledninger, udvalgt litteratur, film og links om voldsforebyggelse og konflikthåndtering.


Vejledninger og bekendtgørelser

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse. Socialstyrelsen, 2018.

Vold. At-vejledning D.4.3-3  juni 2011- opdateret december 2015. Arbejdstilsynet

Arbejdspladsvurdering, At-vejledning D.1.1-3, juli 2009 – opdateret april 2016. Arbejdstilsynet

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, At-vejledning D.4.1, november 2009. Arbejdstilsynet.

Bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. BEK nr 1504 af 04/12/2015. Beskæftigelsesministeriet.

Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner. Justitsministeriet.

 


Udvalgt litteratur

Adfærdsproblemer i psykiatrien
Bo Hejlskov Elvén, Sophie Abild, Dansk Psykologisk Forlag, 2015

Arbejd trygt ude – forebyg vold og trusler mod udgående medarbejdere
BAR Social & Sundhed, Finans/Offentlig kontor og Administration, 2016

Adfærdsproblemer i skolen
Bo Hejlskov Elvén. Dansk Psykologisk Forlag, 2013

Adfærdsproblemer i ældreplejen
Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger, Iben Ljungmann. Dansk Psykologisk Forlag, 2015

At arbejde i borgerens hjem
Branchevejledning med konkrete redskaber til håndtering af situationer, der opstår i borgerens hjem
Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed, 2015

Chikane af medarbejdere på sociale medier – et idekatalog fra FTF

Flemming Andersen (ansvarhavende redaktør). FTF, 2014.

Den voldsomme hændelse. Sådan organiserer du hjælp og støtte til en kollega
Bjarne Frøslee Ibsen. Hans Reitzels Forlag, 2011

Er I udfordret af trusler og vold
Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner
Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning og Social & Sundhed, 2. udgave 2015

Fakta om arbejdsmiljø
Mogens Tolstrup. Arbejdsmiljøforlaget, 2013

Forebyg konflikter og vold
Inspirationshæfte til skoler og uddannelses institutioner
Branchearbejdsmiljørådet Undervisning og Forskning, 2012

Konflikt og kontakt – om at forstå og håndtere konflikter
Else Hammerich og Kirsten Frydensberg. Forlaget Hovedland, 2012

Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning
Bo Hejlskov Elvén. Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Psykisk APV+
Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø
BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed, 2014

Stop vold, mobning og chikane
Casebeskrivelser om implementering af aftalen om vold, mobning og chikane på kommune og regionale arbejdspladser
Danske Regioner, KTO og KL, 2009

Undgå chikane af medarbejdere på de sociale medier – en guide fra FTF
FTF, 2014

Undgå vold, mobning og chikane
En vejledning om at forebygge, at medarbejdere udsættes for vold, mobning eller chikane på arbejdspladsen – og at identificere og håndtere problemet, hvis det opstår
KTO og KL, 2009

Velfærdspolitisk Analyse: Vold mod ansatte på botilbud
Social- og Indenrigsministeriet, 2016

Vold på botilbud og forsorgshjem – tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder
Udarbejdet af Defactum, Region Midt for Social- og Indenrigsministeriet og Socialstyrelsen, 2016

Vold, mobning og chikane. Identifikation, forebyggelse og håndtering
Danske Regioner, RLTN og KTO, 2010

Se udgivelser fra Vold som Udtryksform


Film

Ambulatoriet
Banken
Jobcenteret
Kiosken
BrancheArbejdsmiljøRådene, 2014

Se film fra Vold som Udtryksform


Websteder om arbejdsmiljø

www.arbejdsmiljøviden.dk – Videnscenter for Arbejdsmiljø

www.forebygvold.dk – Videnscenter for Arbejdsmiljøs kampagne om voldsforebyggelse

www.arbejdsmiljoforskning.dk – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

www.arbejdsmiljoweb.dk – hjemmeside for BFA, BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

www.etsundtarbejdsliv.dk – hjemmeside med forskellige metoder til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø inden for social- og sundhedsområdet. BFA står bag siden

www.at.dk – Arbejdstilsynet

www.vpt.dk – Viden på tværs, tema om psykisk arbejdsmiljø

www.personaleweb.dk – Fælles websted for KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet

www.dkr.dk – Det Kriminalpræventive Råd

Udskriv
Del