22. november Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

Temadag: Tryghed og trivsel på botilbud (Fredericia)

Socialstyrelsen inviterer til temadag om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Få introduktion til de nationale retningslinjer. Hør om nogle af de metoder og tilgange, som har vist sig virksomme i det voldsforebyggende arbejde med fokus på samarbejdet med borgerne, erfaringer. Hør også om, hvordan I søger et indsatsforløb, hvor I får mulighed for at arbejde med at styrke trygheden og trivslen for både borgere og medarbejdere på jeres tilbud.

Program

10.00 – 10.10
Velkomst v/ Socialstyrelsen

10.10 – 10.45
Introduktion til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse
v/ Socialstyrelsen

Formålet med retningslinjerne er at fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder. Retningslinjerne har både et socialfagligt perspektiv og et arbejdsmiljøperspektiv, de kan anvendes af forvaltninger samt af kommunale, regionale og private sociale tilbud.

10.45 – 10.55
Kaffepause

10.55 – 11.25
Faglige metoder og tilgange, der virker voldsforebyggende – med fokus på samarbejdet med borgeren
v/ Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS

Faglige metoder og tilgange handler i høj grad om relationer og kommunikation, og om den måde borgeren bliver mødt på og lyttet til. Faglige metoder, der understøtter dialogen med borgeren og samtidig giver medarbejderne en god systematik i samarbejdet, er fx LA2, FIT og Mestringsskema. Metoder som disse medvirker til at skabe trivsel for borgerne og dermed også et godt og trygt arbejdsmiljø. Risikofaktorerne bliver dermed lettere synlige, der opnås læring undervejs, og det bliver muligt at forebygge voldsomme episoder. En vigtig erfaring for at opnå mere trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere er at arbejde med et dobbeltperspektiv, hvor faglighed og arbejdsmiljøer tæt forbundet

11.25-12.00
Erfaringer fra praksis med at nedbringe voldsomme episoder gennem fokus på tryghed og trivsel
v / Gitte Leve Clausen, daglig arbejdsmiljøleder og Kristina B. Sørensen, socialpædagog, Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune har været med i Socialstyrelsens projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, hvor de afprøvede Mestringsskemaet i kombination med BVC. Metoden bygger på antagelsen om, at fokus på tryghed og trivsel kan være med til at nedbringe antallet af voldsomme episoder. Hør om Esbjerg Kommunes erfaringer med at arbejde med denne tilgang

12.00 – 13.00
Frokost

13.00 – 14.55
Vælg et af følgende to delforedrag:

Delforedrag 1
Mestringsskemaet i kombination med BVC – metode til samarbejde om tryghed og trivsel
v / Marlene Schjøtz, konsulent, Socialt Udviklingscenter SUS

Mestringsskemaet er et dialogbaseret samarbejdsredskab, som hjælper borgere og fagprofessionelle med at stille skarpt på styrker, ressourcer og på udfordringer. Brøset Violence Checklist (BVC) er et risikovurderingsredskab, som kan hjælpe med at forudsige, om der er øget risiko for vold. Manualen guider fagprofessionelle gennem metodens grundelementer, samt hvordan redskaberne anvendes.

Delforedrag 2
LA2 – en metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud
v/ Trine Uhrskov, psykolog, Sopra

Metodemanualen er et recovery-orienteret redskab. Manualen guider fagprofessionelle i at inddrage borgeren i videst muligt omfang og medtænke ham eller hende som erfaringsekspert. Manualen beskriver konkrete redskaber til at arbejde forebyggende og trivselsfremmende.

15.00 – 15-20
Få hjælp til at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder
v/ Socialstyrelsen

Socialstyrelsen udbyder indsatsforløb i 2018-2020. Indsatsforløbene henvender sig til kommunale, regionale og private tilbud samt forvaltninger, som ønsker at få støtte til at styrke trivslen for borgere og medarbejdere og forebygge voldsomme episoder. Indsatsforløbet tager afsæt i de nationale retningslinjer. Hør, hvordan I kan få del i støtten, og hvad I kan forvente af et indsatsforløb

15.20 – 15.30
Hvad tager I med hjem fra i dag? – kort refleksion

15.30
Tak for i dag

Hent program som pdf

Temadagen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse. Beslutningstagere, undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Temadagen arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Praktiske oplysninger

Pris: 280 kr.

Tilmelding senest 1. november.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden