31. januar 2019

Det man fokuserer på, bliver der mere af – Mestringsskemaet i kombination med BVC

Mestringsskemaet i kombination med BVC er en metode, der understøtter et øget fokus på tryghed, trivsel og dialog gennem forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder. Metoden er afprøvet i projektet Styrket indsats til forebyggelse af vold i botilbud – med gode resultater

“Det man fokuserer på, bliver der mere af.” Sådan lyder mottoet for metoden Mestringsskemaet i kombination med BVC. I praksis indebærer det en helhedsorienteret ressourcefokuseret tilgang til borgeren.

Som navnet siger, kombinerer metoden to redskaber: Mestringsskemaet, som er et ressourcefokuseret, dialogbaseret redskab, og Brøset Violence Checklist (BVC), som er et redskab til risikovurdering.

Redskaberne i kombination er afprøvet i Socialstyrelsens projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud i perioden 2015-18. Projektet er gennemført på ni botilbud (herunder et særforanstaltningstilbud) og et forsorgshjem. Tilbuddene hører under Københavns, Ishøj, Odense, Svendborg og Esbjerg Kommuner. Borgerne har primært psykiske lidelser eller kognitive funktionsnedsættelser. Flere har oveni misbrug eller særlige sociale problemer.

Volden faldt, og borgernes mestringsniveau steg

Slutevalueringen af projektet viser gode resultater:

På tværs af botilbuddene (særforanstaltningen undtaget) er der sket et fald i antallet af voldsepisoder på i alt 24 procentpoint. Og mestringsniveauet blandt borgerne ligger gennemsnitligt højere, efter at indsatsen er blevet implementeret. Evalueringen påviser også en række positive erfaringer med metoderne hos medarbejderne, herunder udviklingen af en fælles tilgang og systematik.

Se slutevalueringen om resultaterne af anvendelse af redskaberne her. Evalueringen er foretaget for Socialstyrelsen af Oxford Research.

Læs mere om metoden og hent metodemanualer her. Metodemanualerne blev udgivet første gang i 2015, de er opdateret med afsæt i erfaringerne fra slutevalueringen i 2018. Som ekstra bilag er der nu en brochure til borgere og netværk samt ’Mestringsskema’.

Materialet består af fire dele:
Del I – Om metoden og manualen
Del II – Metodemanual – sådan gør du trin for trin
Del III – Kort udgave af metodemanualen
Del IV – Eksempler på cases og skemaer

Hent infoark om Mestringsskemaet i kombination med BVC.

Publiceret: 31. januar 2019. Sidst opdateret: 24. januar 2023

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden