Forstå og håndter konflikten: Nyt undervisningsmateriale til SOSU-elever

Nyt undervisningsmateriale om konflikthåndtering til SOSU-elever

Som ansat på social- og sundhedsområdet arbejder man tæt sammen med borgere, som har brug for hjælp og støtte – og det er almindeligt, at der kan opstå konflikter i samarbejdet. Derfor er det vigtigt at vide, hvad en konflikt er, og vide, hvordan man forebygger og håndterer konflikter og voldsomme episoder.

Vold som Udtryksform har udviklet tre temaark til SOSU-elever, Arkene sætter fokus på: Hvordan og hvorfor konflikter opstår i samarbejde med borgere. Hvordan man kan forstå og bliver klogere på en konflikts forløb ud fra affektudbrudsmodellen. Og hvordan man kan håndtere konflikter og voldsomme episoder i praktiktiden. Alle ark indeholder øvelser, som man arbejde med i grupper.

Hent Tema 1: Konfliktforståelse i samarbejdet med borgere

Hent Tema 2: Konfliktens forløb – forstå og lær af konflikten

Hent Tema 3: Konflikthåndtering – når du er i praktik

Temaarkene er udarbejdet med input fra SOSU H. Vi er i gang ned at afprøve dem, og vil meget gerne have feedback om indholdet i de tre ark, og hvordan de bliver brugt.
På baggrund af feedbacken justerer vi arkene og udgiver en ny version..

Skriv til Birgitte Bækgaard Brasch bbb@sus.dk, hvis du har kommentarer. Tak!

Nye anbefalinger skal forebygge voldsomme episoder i ældreplejen

Anbefalinger Sundhedsstyrelsen

Nye anbefalinger skal forebygge voldsomme episoder i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen er kommet med anbefalinger til, hvordan ledere og medarbejdere i ældreplejen kan arbejde med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagererende adfærd.

Omkring en tredjedel af medarbejderne i ældreplejen har oplevet at blive truet, slået eller lignende. Trives en borger ikke, kan det komme til udtryk ved en udadreagerende adfærd, som kan resultere i en voldsom episode.

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen giver viden om, hvordan ledere og medarbejdere kan samarbejde om at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder i forbindelse med den daglige støtte, pleje og omsorg for borgeren.

Anbefalingerne sætter fokus på, hvordan man i praksis kan etablere en systematisk og forebyggende tilgang til arbejdet med at skabe trivsel i hverdagen. Anbefalingerne tager udgangspunkt i et dobbeltperspektiv, hvor der er fokus på trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere.

Ni anbefalinger til forebyggelse, håndtering og læring

Anbefalingerne henvender sig primært til ledere og medarbejdere på ældreområdet, som arbejder på plejehjem, i hjemmeplejen og på midlertidige ophold, men også i tværgående, lokale arbejdsmiljøorganisationer, på træningscentre, uddannelsesinstitutioner mv. Derudover kan forvaltninger i kommuner og regioner finde viden og inspiration i anbefalingerne, når der skal iværksættes initiativer på området.

Der er i alt ni anbefalinger, som knytter sig til de tre temaer forebyggelse, håndtering og læring. For hver anbefaling er der beskrevet relevante indsatser og metoder.

Hent Sundhedsstyrelsens anbefalinger eller en kort udgave af anbefalingerne.

Film til inspiration

Sammen med anbefalingerne er der lavet to film. Birgitte Bækgaard Brasch fra Socialt Udviklingscenter SUS giver i den ene film grundlæggende viden om udadreagerende adfærd samt inspiration til forskellige faglige metoder og redskaber.

I den anden film fortæller medarbejdere fra Plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør Kommune om deres oplevelser med voldsomme episoder, og om hvordan de arbejder med at forebygge udadreagerende adfærd i dagligdagen.

Se filmene her.

Videoforedrag: Forebyg og håndter vold og trusler

Forebyg og håndter vold og trusler

Seks videoforedrag med psykologer, arbejdsmiljøprofessionelle og ledere fra Arbejdsmiljøcentret, Københavns Kommune, FOA, Kriminalforsorgen, Politiet og Forsvaret.

I nogle erhverv er vold og trusler en del af hverdagen for medarbejderne. Det gælder ikke bare for politibetjente, fængselsbetjente og soldater, men også for mange offentligt ansatte, som har med syge eller udsatte borgere at gøre. Og det gælder frontpersonale som fx vagter og ejendomsfunktionærer.

Det er vigtigt at vide, hvordan man forebygger og håndterer vold og trusler i praksis. Det fortæller en række eksperter om i seks videoforedrag og en artikel herunder. Foredragene skulle have været holdt ved en konference arrangeret af BFA Service – Turisme og Vold som Udtryksform i november 2020. På grund af Corona-situationen blev de i stedet filmet.

Vi håber, at foredragene kan medvirke til at skabe en bedre forståelse af de mekanismer, der er i spil ved arbejdsrelateret vold og trusler, og derved ruste ledere og arbejdsmiljøorganisationer til bedre at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen og sikre medarbejderne et godt og trygt arbejdsmiljø.

Se videoforedragene her, hvert foredrag varer 15-20 minutter. Foredragene ligger også samlet på en temaside hos BFA Service-Turisme.


Forebyggelse af fysisk og psykisk vold

Videoforedrag ved psykolog Tue Isaksen, Arbejdsmiljøcentret

At agere professionelt i en verden med adfærd, der ofte er uforudsigelig, er svært. Ikke mindst når adfærden kan resultere i vold eller trusler. Oplægget sætter fokus på kompleksiteten i på den ene side at agere med de tillærte professionelle færdigheder og på den anden side at tage hensyn til og vise respekt for borgerens rettigheder – uden at overskride egne grænser. Oplægsholderen giver også et bud på, hvad der kan skabe læring og forebyggelse på alle niveauer i organisationen.


Forebyggelsesstrategier og praksiserfaringer

Videoforedrag ved chefkonsulent Eva Worm og arbejdsmiljøkonsulent Ina Rasmussen, Kriminalforsorgen

I Kriminalforsorgen betragtes vold og trusler som et organisatorisk problem, der kræver indsatser på alle niveauer i organisationen. Indsatserne omfatter bl.a. uddannelse af ledere i håndtering af medarbejdere udsat for voldsomme hændelser, implementering af en række tryghedsskabende initiativer, målrettet supervision til de mest belastede afdelinger, et internt onlineforum med adgang til nyheder, kampagner og informationsmateriale samt et eksternt onlineforum, så f.eks. pårørende har mulighed for at få relevant information.


God praksis på arbejdet

Videoforedrag ved chefkonsulent Charlotte Bredal, FOA

FOA er en af de faglige organisationer, hvor flest medlemmer bliver udsat for vold, trusler og chikane. Overgrebene spænder fra chikane og trusler via fx facebook til knivoverfald. Flere medlemmer af FOA har gennem de senere år på tragisk vis mistet livet, mens de var på job. Med udgangspunkt i FOA-erfaringerne, præsenterer Charlotte en række konkrete anbefalinger til god forebyggelsespraksis på arbejdspladser, hvor risikoen for trusler eller fysisk vold forekommer.


Arbejdsrelateret chikane på sociale medier

Videoforedrag ved arbejdsmiljøkonsulent Tine Strøbech, Københavns Kommune.

Hvad skal man som medarbejder gøre, hvis man oplever sig chikaneret på fx Facebook? Hvad skal ledelsen gøre? Hvad skal med i en beredskabsplan? Kan digital chikane forebygges?


Aldrig mere en 18. maj

Videoforedrag med politiinspektør Mogens Norup Lauridsen, Københavns Vestegns Politi

Den 18. maj 1993 opstår der voldsomme uroligheder på Nørrebro i København. Situationen eskalerer dramatisk og politiet affyrer 113 skarpe skud. 11 civile bliver ramt og et stort antal politifolk pådrager sig fysiske og psykiske skader. Hvad gik galt den skæbnesvangre aften og nat – og hvilke konsekvenser har det fået for den måde, politiet i dag arbejder med at forebygge unødvendige konfrontationer, vold og trusler?


Fra PTSD til reintegration

Videoforedrag ved Ulrik Thomsen, specialist i psykotraumatologi, Forsvaret

At opleve voldsomme episoder som fx vold, kan medføre symptomer på den psykiatriske diagnose PTSD. Genoplevelse, forhøjet alarmberedskab, undgåelse, nedsat evne til at regulere følelser, negativ selvvurdering og forstyrrelser i relationen til andre er nogle af de symptomer, der kan forekomme. Forsvarets Veterancenter tilbyder støtte til ramte soldater, veteraner – og til de pårørende. I oplægget præsenteres de væsentligste erfaringer fra centerets arbejde med forebyggelse, behandling og reintegration.


Psykologisk debriefing i politiet

Artikel af psykolog Tine Møller Lavergne, Psykologtjenesten i Rigspolitiet. Læs artiklen her

Ny bekendtgørelse samler regler om det psykiske arbejdsmiljø

Paragraf

Ny bekendtgørelse samler regler om det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, der giver overblik og skaber klarhed.

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø samler de vigtigste regler om psykiske arbejdsmiljø, så det fremover er lettere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere at orientere sig i reglerne på området og arbejde systematisk og målrettet med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Det er ikke er nyt, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø, men indtil nu har området kun været beskrevet meget overordnet. Den nye bekendtgørelse tydeliggør, hvad arbejdspladserne skal være særligt opmærksomme på i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder fx stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker og arbejdsrelateret vold.

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er et led i udmøntningen af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Læs bekendtgørelsen her

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden