Inspirationsmøder om voldsforebyggelse

Inspirationsmøder om voldsforebyggelse

Arbejder du i bo- og dagtilbud? Har du brug for inspiration til indsatsen mod vold og trusler på arbejdspladsen? Eller er du bare nysgerrig på, hvad der aktuelt rører sig på området?

Vold som Udtryksform inviterer til inspirationsmøde om voldsforebyggelse. Vi holder tre møder i hhv. Vrå, Herning og Sønderborg.

Program

Som deltager får du også et eksemplar af bogen Konflikter og vold – en faglig udfordring. Vold som Udtryksform, 2018.

Deltagergebyr: 200 kr.

Tilmelding her

Hent program som pdf

Tal på volden

Nye tal på volden

5,8 % af lønmodtagerne har været udsat for vold inden for de seneste 12 måneder, 8,4 % har været udsat for trusler. Det viser de nyeste tal fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018’. Undersøgelsen, som gennemføres hvert andet år, tager temperaturen på danskernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Omfanget at vold og trusler har været nogenlunde konstant siden 2012.

Mest udsatte faggrupper

De jobgrupper, der er mest udsat for vold er

De jobgrupper, der er mest udsat for trusler er

Undersøgelsen er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af knap 38.000 beskæftigede.

Hent Fakta om Arbejdsmiljø og Helbred

Hent alle tal – forekomst og fordeling på job, branche mv. på arbejdsmiljodata.dk

Guider og kort om vold

Guides til forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder på arbejdspladsen

Guider og kort om vold

BFA Velfærd og Offentlig Administration har udarbejdet 6 guider til arbejdspladser, der sjældent har trusler og vold. Guiderne omfatter: risiko, retningslinjer, beredskab, kompetencer, psykisk førstehjælp og evaluering af hændelser.

Seks guider om forebyggelse og håndtering af vold skal hjælpe arbejdspladser, der sjældent har trusler eller vold i det daglige arbejde. Der er desuden udviklet seks kort, der kan bruges som introduktion til arbejdet med guiderne. Kortene indeholder bl.a en definition af vold, et overblik over, hvad leder og AMR skal gøre samt et overblik over love og regler.

De 6 guider

De seks guider kan bruges i den foreslåede rækkefølge, eller I kan starte med de guider, der giver mening for jeres arbejde . Guiderne omfatter:

BFA anbefaler, at I vurderer på baggrund af en indledende dialog med medarbejdere, så I får et overblik over, hvor og hvornår risikoen for voldsomme episoder er til stede.

Guiden er beregnet til leder og AMR og kan bruges til at tjekke, om jeres retningslinjer er fyldestgørende.

Beredskabsplanen hjælper til en systematisk plan for, hvordan I handler ved voldsomme episoder. Planen skal være kendt af alle medarbejdere.

Guiden er målrettet lederen, som kan facilitere en åben dialog med medarbejderne om, hvordan deres kompetencer kan være med til at forebygge og håndtere voldsomme episoder. Derpå kan lederen formulere konkrete handlinger eller retningslinjer, der understøtter forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder.

Guiden præsenterer 5 trin til psykisk førstehjælp: ‘Stop truslen sammen’, ‘bemærk anderledes adfærd’, ‘den indledende kontakt’, ‘vær lyttende og modvirk dramatisering ved at spørge til fakta’, samt ‘lav aftaler’.

En stor del af arbejdet med forebyggelse ligger i at lære af voldsomme episoder. Guiden hjælper med systematisk at dokumentere hændelser, så sikkerhedskulturen på arbejdspladsen kan styrkes.

Læs mere om og hent de 6 guider her

 

 

 

Søg et indsatsforløb: Botilbud og forvaltninger kan nu søge om hjælp til voldsforebyggelse

Søg et indsatsforløb: Botilbud og forvaltninger kan søge om hjælp til voldsforebyggelse

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale botilbud.

Socialstyrelsen tilbyder en række indsatsforløb til botilbud, boformer for hjemløse og ledelsesniveauet i de regionale og kommunale forvaltninger. Forløbene skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder og fremme trivsel og tryghed for både borgerne og medarbejdere.

Forløbene er rettet mod kommuner, regioner og private tilbud, der enten har et behov for at styrke deres arbejde med at forebygge voldsomme episoder og fremme tryghed og trivsel, eller som ønsker at øge deres generelle kompetencer på området.

Forløb til botilbud

Forløbene til tilbuddene tager afsæt i en analyse af den lokale praksis på området. Tilbuddet udvælger herefter de indsatsområder, de vil arbejde med, og igangsætter udviklingsaktiviteter, der understøtter tilbuddets mål med indsatsen. Forløbene afsluttes med fokus på resultater og forankring. Modellen for indsatsforløbene er udviklet af Socialstyrelsen på baggrund af bl.a. dialog med praksis og ved to pilotforløb.

Forløb til forvaltninger

Forløbene til forvaltningerne kan søges af ledelsesniveauet i kommuner og regioner. Også her tages  udgangspunkt i lokale behov og de samme indholdselementer som i indsatsforløbene til botilbud.

Forvaltningen kan, i dialog med Socialstyrelsen, vælge at fokusere helt eller delvist på udvalgte delelementer med afsæt i, hvor man i forvejen har arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder mere overordnet, og på tværs af tilbuddene i kommunen, og hvor man ser de største behov.

Søg senest 23. marts

Der er netop åbnet for en ny ansøgningsrunde. Ansøgningsfrist: 22. marts 2019.

Læs mere her og søg på Socialstyrelsens hjemmeside.

‘Det man fokuserer på, bliver der mere af’ – Mestringsskemaet i kombination med BVC

Det man fokuserer på, bliver der mere af – Mestringsskemaet i kombination med BVC

Mestringsskemaet i kombination med BVC er en metode, der understøtter et øget fokus på tryghed, trivsel og dialog gennem forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder. Metoden er afprøvet i projektet Styrket indsats til forebyggelse af vold i botilbud – med gode resultater

“Det man fokuserer på, bliver der mere af.” Sådan lyder mottoet for metoden Mestringsskemaet i kombination med BVC. I praksis indebærer det en helhedsorienteret ressourcefokuseret tilgang til borgeren.

Som navnet siger, kombinerer metoden to redskaber: Mestringsskemaet, som er et ressourcefokuseret, dialogbaseret redskab, og Brøset Violence Checklist (BVC), som er et redskab til risikovurdering.

Redskaberne i kombination er afprøvet i Socialstyrelsens projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud i perioden 2015-18. Projektet er gennemført på ni botilbud (herunder et særforanstaltningstilbud) og et forsorgshjem. Tilbuddene hører under Københavns, Ishøj, Odense, Svendborg og Esbjerg Kommuner. Borgerne har primært psykiske lidelser eller kognitive funktionsnedsættelser. Flere har oveni misbrug eller særlige sociale problemer.

Volden faldt, og borgernes mestringsniveau steg

Slutevalueringen af projektet viser gode resultater:

På tværs af botilbuddene (særforanstaltningen undtaget) er der sket et fald i antallet af voldsepisoder på i alt 24 procentpoint. Og mestringsniveauet blandt borgerne ligger gennemsnitligt højere, efter at indsatsen er blevet implementeret. Evalueringen påviser også en række positive erfaringer med metoderne hos medarbejderne, herunder udviklingen af en fælles tilgang og systematik.

Se slutevalueringen om resultaterne af anvendelse af redskaberne her. Evalueringen er foretaget for Socialstyrelsen af Oxford Research.

Læs mere om metoden og hent metodemanualer her. Metodemanualerne blev udgivet første gang i 2015, de er opdateret med afsæt i erfaringerne fra slutevalueringen i 2018. Som ekstra bilag er der nu en brochure til borgere og netværk samt ’Mestringsskema’.

Materialet består af fire dele:
Del I – Om metoden og manualen
Del II – Metodemanual – sådan gør du trin for trin
Del III – Kort udgave af metodemanualen
Del IV – Eksempler på cases og skemaer

Hent infoark om Mestringsskemaet i kombination med BVC.

Brug fortællinger til at forebygge vold: Ny forebyggelsespakke til botilbud og boformer for hjemløse

Brug fortællinger til at forebygge vold: Ny forebyggelsespakke til botilbud og boformer for hjemløse

Arbejdstilsynet har i dialog med arbejdsmarkedets parter, Socialstyrelsen og Socialt Udviklingscenter udviklet en ny forebyggelsespakke, som skal hjælpe medarbejdere og ledelse på botilbud med at sætte systematisk fokus på at forebygge vold.

Ny forebyggelsespakke til botilbud skal hjælpe med at holde fast i de elementer i forebyggelsen, der fungerer godt og udvikle forebyggelsen på de områder, hvor der er mangler.

Forebyggelsespakken sætter fokus på, hvordan I kan styrke indsatsen for at forebygge vold med udgangspunkt i metoden praksisfortællinger. Pakken indeholder en procesbeskrivelse, der gør det nemt for botilbud og medarbejdere at gennemføre den på egen hånd. Gennem fortællinger skal medarbejdere og ledelse i fælleskab finde løsninger, der sætter systematisk fokus på forebyggelse af vold. I vælger selv, hvilken del af voldsforebyggelsen I vil sætte fokus på. Fx kan medarbejderne vælge at sætte fokus på alenearbejde. På baggrund af en fælles dialog og videndeling udvikler deltagerne nye forslag til tiltag fx klare retningslinjer for, hvornår det er sikkert at være alene med en borger. Alle botilbud uanset størrelse kan gennemføre forebyggelsespakken.

Det får I ud af det

Når I har gennemført forløbet, har I:

Forebyggelsespakken er en del af Folketingets handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Pakken er desuden et supplement til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder som er udarbejdet af Socialstyrelsen efter politisk ønske om at styrke vidensgrundlaget i forhold til forebyggelse.

Hent forebyggelsespakken her

Nyt undervisningsmateriale om voldsforebyggelse

Nyt undervisningsmateriale om voldsforebyggelse

Et nyt elektronisk undervisningsmateriale klæder kommende fagprofessionelle på til at forebygge konflikter og voldsomme episoder i sociale tilbud. Undervisningsmaterialet præsenteres i begyndelsen af det nye år på fem temamøder for undervisere og andre interesserede

At forebygge konflikter og voldsomme episoder er en vigtig del af kerneopgaven, når man arbejder i et socialt tilbud. Et nyt elektronisk undervisningsmateriale klæder kommende social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter på til at arbejde med voldsforebyggelse – i samarbejde med borgerne.

Undervisningsmaterialet er baseret på de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og på botilbud for hjemløse. Det indeholder 5 moduler om forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder samt en række praksisnære cases, der lægger op til refleksion og øvelser. Den tilhørende undervisermanual gør det nemt for underviseren at sætte materialet i spil ved hjælp af opgaver, som kan tilpasses undervisningen.

Materialet er udviklet for Socialstyrelsen af Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Professionshøjskole med inddragelse af VIA University College.

Hør om materialet på temamøder i 2019

På fem temamøder i januar og februar præsenterer vi undervisningsmaterialet og afsættet. Al erfaring viser, at forebyggelse af voldsomme episoder lykkes bedst når ledere og medarbejdere tænker faglighed og arbejdsmiljø sammen. Forebyggelse handler om at skabe trivsel og tryghed for både medarbejdere og borgere.

Temamøderne henvender sig primært til undervisere og uddannelseskonsulenter på professionshøjskoler og SOSU-skoler, andre interesserede er også velkomne.

Gå til undervisningsmaterialet
Se tid og sted for temamøder – og tilmeld dig her.

Se en kort film om at arbejde med blik for både faglighed og arbejdsmiljø – to vigtige perspektiver, der understøtter hinanden.

Nye redskaber til botilbud

Nye redskaber til botilbud

Få redskaber til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Der er både redskaber, der kan bruges i personalegruppen og redskaber til samarbejdet med borgerne.

Film, dilemmakort og drejebøger, der kan være med til at forebygge voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialt Udviklingscenter SUS har for Socialstyrelsen udarbejdet en række materialer, der tager afsæt i de Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse,

Redskaberne kan bruges i personalegruppen og til samarbejdet med borgerne. Hent alle redskaberne her.

Film

Filmen introducerer til de nationale retningslinjer, og hvordan man kan forebygge voldsomme episoder. I filmen fortæller ledere og medarbejdere om deres erfaring med at styrke trivsel og tryghed og derved forebygge voldsomme episoder. Filmen kan anvendes af både borgere og medarbejdere indenfor alle målgrupper på socialområdet.

 

Dilemmakort

Dilemmakortene kan bruges som støtte til, at borgere, pårørende og medarbejdere sammen kan tale om nogle af de dilemmaer og konflikter, der kan opstå i samarbejdet. Ved at give mulighed for fælles dialog og refleksion over konfliktfyldte situationer kan man opnå indsigt i hinandens perspektiver.

Hent dilemmakort inkl. vejledning.

Drejebøger til møder om forebyggelse

Ved at drøfte de nationale retningslinjer kan medarbejdere og ledelse  få kendskab til retningslinjerne og blive inspireret til at arbejde med at fremme trivsel og tryghed, og forebygge voldsomme episoder.  Der er derfor udgivet en drejebog for et personalemøde om retningslinjerne.

Hent “Drejebog til personalemøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder”.

Et fællesmøde for borgere, pårørende og medarbejdere kan bruges til at orientere om retningslinjerne og til at inddrage borgere og pårørende i arbejdet med at skabe mere trivsel og tryghed for alle. Der er lavet en en guide til, hvordan et sådant fællesmøde kan foregå.

Hent “Drejebog til fællesmøde om trivsel og tryghed”.

Retningslinjerne – Kort og klart

Socialstyrelsen har også udgivet en pixi-udgave af retningslinjerne – Kort & Klart og en folder med oversigt over de 11 retningslinjer.

Ændring af arbejdsskadesikringsloven: Det skal være nemmere at få anerkendt arbejdsskader

Ændring af arbejdsskadesikringsloven: Det skal være nemmere at få anerkendt arbejdsskader

Beskæftigelsesministeren Troels Lund Poulsen (V) fremsætter i december et forslag til ændring af arbejdsskadesikringsloven efter at FTF sammen med en række medlemsorganisationer har presset på for at få ændret loven. Ændringen skal gøre det mindre vanskeligt at få anerkendt arbejdsskader.

FTF har sammen med Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforeningen og FOA for at få en ændring af arbejdsskadesikringsloven. Det har resulteret i, at Troels Lund Poulsen (V) nu fremsætter et forslag til ændring af arbejdsskadesikringsloven.

Det har siden 2013 været sværere at få anerkendt en erhvervet arbejdsskade, der ikke medførte en grad af varige mén. Og den strammere sagsbehandling har fået antallet af anerkendte arbejdsskader til at falde fra 80 til 50% af de anmeldte sager. Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, som har været med til at kæmpe for en lovændring, glæder sig over udsigten til, at der forhåbentlig kommer større rimelighed i sagsbehandlingen af arbejdsskader.

”Det senere års fald i antallet af anerkendte arbejdsskader har nærmest været en yderligere krænkelse af de mennesker, der er blevet skadet, mens de passede deres arbejde,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Læs FTFs artikel “Nu bliver det igen lettere at få anerkendt arbejdsskader

Vold som Udtryksform fortsætter til 2022

En bevilling fra satspuljen betyder, at Vold som Udtryksform fortsætter frem til sommeren 2022.

I denne uge landede satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet. Og med den en  ny bevilling til Vold som Udtryksform. Vi er utrolig glade for, at politikerne har besluttet at bevilge penge til, at Vold som Udtryksform kan fortsætte sine aktiviteter frem til til 2022. Den nuværende bevilling udløber  i sommeren 2019.

Vi ser frem til at fortsætte arbejdet med at forebygge vold på arbejdspladser på social- og sundhedsområdet og går nu i gang med at planlægge næste års aktiviteter. Følg med her på siden og på Facebook.

Se satspuljeaftalen her.

Få hjælp til arbejdet med at forebygge vold på botilbud

Få hjælp til arbejdet med at forebygge vold på botilbud

Nye indsatsforløb skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale tilbud. Ansøgningsfrist: 28. november 2018

På mange sociale tilbud forekommer voldsomme episoder aldrig eller kun meget sjældent. På andre sociale tilbud er voldsomme episoder en løbende udfordring, og nogle steder endda en del af hverdagen. Uanset hvor de voldsomme episoder opstår, er forebyggelse vigtigt.

Socialstyrelsen tilbyder på den baggrund en række særlige indsatsforløb på botilbud og boformer for hjemløse. Forløbene skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder, og fremme af trivsel og tryghed for både borgerne og medarbejderne.

Forløbene tager afsæt i tilbuddenes praksis på området. På baggrund af en analyse af praksis og dialog udvælges en række indsatsområder og der sættes gang i en række udviklingsaktiviteter. Forløbene afsluttes med fokus på resultater og forankring. Modellen for indsatsforløbene er udviklet af Socialstyrelsen på baggrund af bl.a. dialog med praksis og to pilotforløb.

Forløbene er rettet mod kommuner, regioner og tilbud, der enten har et behov for at styrke deres arbejde med at forebygge voldsomme episoder og fremme tryghed og trivsel, eller som ønsker at øge deres generelle kompetencer på området. Der kan søges både på forvaltnings- og tilbudsniveau, herunder af private tilbud.

Der gennemføres op til 25 forløb om året i 2018-20.

Næste ansøgningsfrist er d. 28. november 2018.

Læs mere og søg på Socialstyrelsens hjemmeside

Temamøder om trivsel og tryghed på botilbud

Temamøder om trivsel og tryghed på botilbud

Socialstyrelsen inviterer i efteråret til temadag og tre temamøder om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på sociale tilbud. Hør om, hvordan fokus på trivsel og tryghed kan mindske risikoen for voldsomme episoder.

Socialstyrelsen har udarbejdet Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Retningslinjerne skal være med til at fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved mindske antallet af voldsomme episoder. Retningslinjerne har både et socialfagligt perspektiv og et arbejdsmiljøperspektiv.

Program
På Socialstyrelsens temadag og temamøder i efteråret kan du få en introduktion til retningslinjerne og nogle af de faglige metoder og tilgange, som har vist sig virksomme i indsatsen med at forebygge voldsomme episoder. Hør om LA2, FIT og Mestringsskemaet i kombination med BVC.

Desuden orienterer Socialstyrelsen om, hvordan forvaltninger, kommunale, regionale og private tilbud kan få støtte til at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder gennem et indsatsforløb, som tager afsæt i de nationale retningslinjer.

Tid og sted
Temadag (kl. 10-15.30)
22. november i Fredericia

Temamøder (kl. 13-16)
5. november i Odense
19. november i Århus
5. december i København

De tre temamøder har samme indhold, så vælg det sted, der passer bedst.

Tilmelding
Tilmeld dig her

Pris:
Temadag: 280 kr.
Temamøder: 150 kr.

Temadagen og temamøderne arrangeres i samarbejde mellem Socialstyrelsen og SUS.

Ny bog: Konflikter og vold – en faglig udfordring

Ny udgave: Konflikter og vold – en faglig udfordring

Vold på arbejdspladsen kan forebygges, hvis ledere og medarbejdere gør en aktiv og målrettet indsats.  Forebyggelsen handler om mange ting, men det er afgørende at have fokus på både de ansattes arbejdsmiljø og sikkerhed og samtidig på, at borgeren får en god behandling og service.

I den reviderede udgave af bogen Konflikter og vold – en faglig udfordring sætter fagfolk fokus på konflikter og vold på arbejdspladsen – set fra forskellige perspektiver.

Indhold

Kapitel 1 – Vold og trusler på arbejdspladsen

Annie Høgh, professor, ph.d. og Maj Fosgrau Byrgesen, videnskabelig assistent, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Kapitel 2 – Vold på arbejdet – set i et samfundsmæssigt perspektiv

Peter Berliner, professor MSO, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Kapitel 3 – Low Arousal som metode til at håndtere voldsom adfærd

Bo Hejlskov Elvén, autoriseret psykolog

Kapitel 4 – Professionel konflikthåndtering

Nethe Plenge, konfliktmægler og forfatter

Kapitel 5 Selvbestemmelse og magt – regler og gråzoner

Susanne B. Holm, jurist og underviser

Kapitel 6 – Indsatser og metoder til voldsforebyggelse

Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent og Bjarne Møller, chefkonsulent, Vold som Udtryksform

Kapitel 7 – Arbejdsmiljøsystemet

Karen Pedersen, kommunikationskonsulent, Vold som Udtryksform

Arbejdspladseksempler:

Botilbuddet Fogedvænget: Bamse og Kylling får Victor til at sove uden ballade

Forsorgshjemmet Saxenhøj: Faglighed fremfor farlighed

Botilbuddet Tuesten Huse: Det er vigtigt at lære af konflikterne

Borgercenter Voksne: Indretningen kan forebygge konflikter

Psykiatrisk afdeling i Aabenraa: En blid arm i stedet for et stramt bælte

Fuglsangsø Centret: Film afslører, hvorfor Henning slog personalet

Læs indledningen Når vold er en faglig udfordring

Bogen henvender sig til

Bogen henvender sig til studerende og elever, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og medarbejdere – alle der ønsker at gøre en indsats for at forebygge konflikter og vold på arbejdspladsen.

Bestil bogen her

Tre nye casefilm om voldsforebyggelse

Tre nye casefilm om voldsforebyggelse

På skolen, i botilbuddet og på socialkontoret. Vold som Udtryksform er klar med tre nye casefilm om konflikter og vold.  Brug filmene som til at sætte gang i en snak om, hvordan I forebygger og håndterer konflikter hos jer.

Line synes det er svært at få ro i klassen og lufter sin frustration for en kollega på lærerværelset. Senere på dagen har hun et sammenstød med Olivia fra 6. A.

Pædagogerne Line og Tommy har aftalt med beboeren René, at de skal rydde op og gøre rent i hans lejlighed i dag. Det går ikke helt efter planen.

Niels har fået en indkaldelse til et møde med sin sagsbehandler, fordi han har fået afslag på en ydelse. Det er svært at finde rundt på rådhuset.

Se alle casefilm fra Vold som Udtryksform her.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden