Temamøde om Mestringsskemaet i kombination med BVC

Oplægsholder: Marlene Schjøtz. Marlene Schjøtz er konsulent i Socialt Udviklingscenter SUS og har været med til at udvikle kombinationen af de to redskaber i Socialstyrelsen.

Mestringsskemaet i kombination med BVC
Mestringsskemaet er et dialogbaseret samarbejdsredskab, som hjælper borgere og personale med at stille skarpt på borgerens styrker og ressourcer og på udfordringer. Bröset Violence Checklist (BVC) er et screeningsværktøj, som kan hjælpe personalet med at vurdere, om der er øget risiko for udadreagerende adfærd hos en borger inden for de kommende 24 timer.

Socialstyrelsen har afprøvet en kombination af de to redskaber på botilbud for borgere med psykiske vanskeligheder og kognitive funktionsnedsættelser samt på forsorgshjem med det formål at nedbringe antallet af voldsomme episoder.

Kombinationen af de to redskaber skal understøtte tryghed og trivsel hos borgere og personale. Metoden fokuserer på at øge sikkerheden, samtidig med at der arbejdes med at understøtte borgerens egen rehabiliterings- og recoveryproces.

Pris

300 kr.

Udskriv
Del