Temamøde: Mestringsskemaet i kombination med BVC

 

13.00-13.30
Velkommen og introduktion

Forebyggelse af voldsomme episoder på arbejdspladser
v/ Marlene Schjøtz, konsulent, Vold som Udtryksform

Gennem 25 år har Vold som Udtryksform arbejdet på at forebygge vold og trusler på arbejdspladser. En af de mange erfaringer er, at succes med forebyggelse findes i krydsfeltet mellem faglighed og arbejdsmiljø.


13.30-16.00
Metode til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse – Mestringsskemaet i kombination med BVC
v/ Marlene Schjøtz, konsulent, Socialt Udviklingscenter SUS

Mestringsskemaet er et dialogbaseret samarbejdsredskab, som hjælper borgere og personale med at stille skarpt på borgerens styrker og ressourcer og på udfordringer. Brøset Violence Checklist (BVC) er et screeningsværktøj, som kan hjælpe personalet med at vurdere, om der er øget risiko for udadreagerende adfærd hos en borger inden for de kommende 24 timer.

Socialstyrelsen har afprøvet en kombination af de to redskaber på botilbud for borgere med psykiske vanskeligheder og kognitive funktionsnedsættelser samt på forsorgshjem med det formål at nedbringe antallet af voldsomme episoder.

Kombinationen af de to redskaber skal understøtte tryghed og trivsel hos borgere og personale. Metoden fokuserer på at øge sikkerheden, samtidig med at der arbejdes med at understøtte borgerens egen rehabiliterings- og recoveryproces.

Marlene Schjøtz har været med til at udvikle kombinationen af de to redskaber i Socialstyrelsen.

Pris
300 kr.


Vold som Udtryksform under Socialt Udviklingscenter SUS tilbyder temamøder om forskellige temaer og metoder i arbejdet med at forebygge voldsomme episoder. Se de aktuelle temamøder her.

Udskriv
Del