Konference: Vold og trusler i arbejdet med børn og unge

Vold og trusler i arbejdet med børn og unge – en faglig udfordring.
Der er desværre IKKE flere ledige pladser!


Velkommen

Mange, der arbejder med børn og unge, udsættes for trusler og fysisk vold, når de er på arbejde.
Fortællingerne fra praksis bekræftes løbende af undersøgelser fra blandt andet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Den konference, som du hermed inviteres til at deltage i, sætter fokus på identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Konferencen er primært målrettet ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.

På konferencen får du viden, inspiration og faglige input
til, hvordan I kan forebygge volden og dens skadevirkninger på din arbejdsplads. Målet er at bidrage til at udvikle arbejdspladserne og at kvalificere det voldsforebyggende arbejde – til gavn for både de ansatte, børnene og de unge.

Konferencen gennemføres i et samarbejde mellem BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed, BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning samt Projekt Vold som Udtryksform.


Konferenceprogram

Kl. 09.30

Ankomst og registrering
Kaffe/te og morgenbrød


Kl. 10.00

Plenum
Velkomst
v. Birgitte Baktoft, Danmarks Lærerforening

Intro: Vi sætter scenen for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler
Oplæg ved Bjarne Møller, projektleder, Vold som Udtryksform


Kl. 10.40

Plenum
Når Arbejdstilsynet rykker ud
I 2015 tjekker Arbejdstilsynet det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutioner og skoler. Der vil blandt andet være fokus på vold og trusler. Hvad kan arbejdspladserne forvente sig af besøgene?
Oplæg ved Karsten Kiraz, tilsynsførende ved Arbejdstilsynet


Kl. 11.05

Pause


Kl. 11.20

Parallelle delforedrag
Vælg et af følgende tre delforedrag

1) Stress, vold og trusler: En giftig cocktail
Høje Taastrup: Oplæg ved Kasper Nielsen, pædagog og Michael Harboe, specialpædagogisk konsulent, Aarhus

2) Fra undersøgelse til handling
Oplæg ved Lasse Holm, arbejdsmiljøkonsulent, ’Børn og Unge’s HR & Kommunikation og Trivsel, Aarhus Kommune

3) Mental robusthed
Oplæg ved Hans Old Jensen, AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne, Holstebro

Se en nærmere beskrivelse af delforedragene længere nede på siden


Kl. 12.10

Frokost


Kl. 13.10

Parallelle talkshops
Voldsforebyggelse i praksis

Vælg en af følgende fire talkshops:

 • A) Voldsforebyggelse på børnehjem: Løkkehus Børnehjem, Odense
 • B) Voldsforebyggelse på specialskole: Langagerskolen, Aarhus
 • C) Voldsforebyggelse i daginstitutioner: Dagtilbud Sydøst, Aalborg samt BUPL
 • D) Voldsforebyggelse i børne- og ungdomspsykiatrien: Børne- og Ungdomspsykiatrien, Esbjerg

Se en nærmere beskrivelse af talkshops længere nede på siden 


Kl. 14.00

Pause med kaffe/te og kage
Markedsplads
Her kan du besøge en række organisationer og initiativer, udveksle synspunkter, drøfte problemstillinger eller ’få fingre i’ en pjece, et skema eller andet, som kan bidrage til indsatsen mod vold.
Mød på markedspladsen:

 • Rejseholdet, Videnscenter for Arbejdsmiljø
 • Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
 • Arbejdstilsynet
 • En række faglige organisationer
 • Kommunernes Landsforening
 • Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning
 • BrancheArbejdsmiljøRådet Social- & Sundhed
 • BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning og forskning
 • Vold som Udtryksform

Kl. 14.30

Plenum

Forstå og håndter konflikten!
Konstruktiv konflikthåndtering handler om at kommunikere klart og etablere gode relationer.
 Væsentlige emner er fokus, nærvær og livsindstilling i mødet med andre.
Oplæg ved Lars Mogensen, konfliktcoach, Svendborg


Kl. 15.25

Afslutning


Kl. 15.30

Arrangementet slutter


Praktiske oplysninger

Tid og sted

Tirsdag den 20. januar 2015, kl. 10.00-15.30, Munkebjerg Hotel, Vejle
Mandag den 9. marts 2015, kl. 10.00-15.30, First Hotel, Høje Taastrup

Pris

920 kr. pr. person.
Rabat: Deltager både leder samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant fra samme institution, skole mv., er prisen kun 720 kr. pr. person

Tilmelding

Tilmelding på www.voldsomudtryksform.dk
Husk,når du tilmelder dig, at notere dine ønsker til delforedrag og talkshops!

Tilmeldingsfrist

Vejle-konferencen: 15. december 2014.
Høje Taastrup-konferencen: 1. februar 2015

Yderligere oplysninger

Praktiske spørgsmål: sekretær Bente Andersen, bej@sus.dk
Spørgsmål af faglig karakter: udviklingskonsulent Lise Keller, lke@3bar.dk eller chefkonsulent Bjarne Møller, bm@sus.dk
Vi sender deltagerliste, praktiske meddelelser, fordeling på talkshops og delforedrag ca. 3 uger inden konferencen.

Arrangører

BrancheArbejdsmiljøRådet Social- og sundhed
I BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA – Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F
og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF.
www.arbejdsmiljoweb.dk

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning og Forskning
I BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning deltager repræsentanter for KL, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, AC, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Uddannelsesforbundet og FOA – Fag og Arbejde.
www.arbejdsmiljoweb.dk

Projekt Vold som Udtryksform
Vold som Udtryksform arbejder med at forebygge trusler og vold på arbejdspladser primært på social- og sundhedsområdet.
Vold som Udtryksform formidler viden om voldsforebyggelse indhentet fra forskning og god praksis og udvikler metoder og værktøjer til at identificere, forebygge og håndtere volden og dens skadevirkninger.
www.voldsomudtryksform.dk


Delforedrag

1) Stress, vold og trusler – en giftig cocktail
Stress er et grundvilkår for mennesker. Måden, vi håndterer stress på, er afgørende for arbejdsmiljøet, for den måde, vi fungerer på i hverdagen, og for kvaliteten af, hvordan vi løser vores opgaver.
Frem for at forsøge at ændre på de personer, vi møder i vores professionelle arbejde, bør vi fokusere på at mestre strategier til at mindske stress hos os selv.
I den tilgang, Atlass (Atlass.dk) repræsenterer handler forebyggelse af vold og trusler om at fokusere på medarbejdernes mindset, om at have forståelse af egen stress-coping og om at anvende den ikke-konfronterende metode low arousal.
Vores praksiserfaringer stammer primært fra døgn- og aflastningstilbuddet Heimdal og specialskolen Langagerskolen.
Oplægsholdere:
Høje Taastrup: Atlass-instruktørerne Kasper Nielsen, pædagog og Michael Harboe, specialpædagogisk konsulent, Aarhus


2) Fra undersøgelse til handling
I forbindelsen med Trivselsundersøgelsen 2011 for de ansatte i ’Børn og Unge’ i Aarhus Kommune viste det sig, at 10 % af de ansatte og over 20 % af de ansatte i SFO’erne havde oplevet vold eller trusler indenfor det seneste år. Derfor besluttede Børn og Unges HovedMED udvalg, at iværksætte en forskningsbaseret undersøgelse af vold og trusler mod de ansatte i Børn og Unge.
Der er gennemført 74 interviews på ’Børn og Unges’ arbejdspladser og en lang række analyser af data fra trivselsundersøgelserne i 2009, 2011 og 2013.
Undersøgelsen har været med til at give retning for ’Børn og Unges’ indsatser mod vold og trusler – og mod voldens og truslernes skadevirkninger.
I delforedraget vil pointerne fra undersøgelsen blive udfoldet ligesom der vil blive givet eksempler på de handlinger som undersøgelsens resultater har medført for de 12.000 ansatte i ’Børn og unge’.
Oplægsholder: Lasse Holm, arbejdsmiljøkonsulent, Børn og Unges HR & Kommunikation og Trivsel, Aarhus


3) Mental robusthed
I mødet med børn og unge risikerer man at blive udsat for grænseoverskridende hændelser i form af vold eller trusler.
Når det sker, kan man vælge forskellige strategier: Man kan sætte fokus på at forstå den udadreagerende. Man kan se på relationen og overveje, om man kan ændre på den. Eller man kan se på sin egen robusthed og overveje, hvordan man kan øge evnen til at ’stå godt’, hvis de andre veje ikke er mulige.
Mental robusthed henter sin inspiration i positiv psykologi og Martin Seligmans arbejde med soldater i den amerikanske hær.
Oplægsholder: Hans Old Jensen, AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne, Holstebro


TalkShops
Voldsforebyggelse i praksis

A) Voldsforebyggelse på børnehjem: Løkkehus Børnehjem, Odense
Løkkehus Børnehjem blev etableret i 2011 ved en sammenlægning af 2 døgninstitutioner. Sammenlægningen betød blandt andet, at vi fik nogle udfordringer i forhold til vold og trusler.
Børnehjemmet er normeret til 25 børn og unge. Vi tilbyder alsidige og individuelle behandlingsforløb til børn og unge med særlige behov. Samvær, døgnanbringelser, aflastning og fleksible ydelser med udgangspunkt i de enkelte familiers behov er vores vigtigste opgaver.
I 2012 startede vi en proces med henblik på at forebygge vold og trusler, og i dag har vi indarbejdet en systematik, som sikrer at vi får fulgt op på de episoder, der opstår. Det giver overblik og mulighed for aktiv forebyggelse.
Resultatet er blandt andet en mærkbar nedgang i antallet af vold og trusselsepisoder og en større tryghed i personalegruppen.
Oplægsholdere:
Leif B. Steensen, forstander og Majbritt K. Knudsen, arbejdsmiljørepræsentant, pædagog, Løkkehus Børnehjem, Odense


B) Voldsforebyggelse på specialskole: Langagerskolen, Aarhus
Langagerskolen er en kommunal specialskole for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD.

Vi har i de senere år arbejdet grundigt på en god systematik i vores arbejdsmiljøarbejde med særligt fokus på vores arbejde med og i fysiske og psykiske konflikter. Beskrivelsen af dette er samlet i vores ’sikkerhedsmappe’.

Vi har implementeret konflikthåndteringsmodellen Studio III og er i gang med uddannelse indenfor Atlass. (se delforedrag 1)
Vi ser en stor sammenhæng mellem det konfliktforebyggende og det pædagogiske arbejde, hvilket afspejler sig i, hvordan vi følger op efter vold og trusler om vold.

Oplægsholder:
Lisbet Bang Pilgaard, viceskoleleder, Langagerskolen, Aarhus


C) Voldsforebyggelse i daginstitutioner: BUPL og Dagtilbud Sydøst, Aalborg
BUPL har udarbejdet en guide til forebyggelse og beredskab om vold og trusler. Guiden fokuserer på arbejdet i fire skridt: 1) Hvad er vold og trusler hos os. 2) Forebyggelse af vold og trusler. 3) Beredskabsplan for håndtering af vold og trusler og 4) Opfølgning på episoder med vold og trusler.

Dagtilbud Sydøst i Aalborg har udviklet et hændelsesskema til registrering af voldsepisoder. Skemaerne skal blandt andet være med til at gøre op med en udbredt holdning om, at vold er et vilkår i arbejdet. Hændelsesskemaerne bliver gemt, så medarbejderen kan bruge dem som et arbejdsredskab, som dokumentation for arbejdsmiljøet – og til at afsløre, om nogle af børnene har særlige behov.

Vi præsenterer guide og hændelsesskemaer.
Oplægsholdere:
Troels Godt Mathiesen, arbejdsmiljøkonsulent, BUPL, København og
Lasse Bliksted Christensen, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Børnehaven Sofie, Aalborg


D) Voldsforebyggelse i børne- og ungdomspsykiatrien: Børne- og Ungdomspsykiatrien, Esbjerg
Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit i Esbjerg  er et integreret afsnit, der består af et åbent og skærmet afsnit med plads til 7 unge i alderen 14-19 år

De unge indlægges, når et ambulant tilbud ikke skønnes at være tilstrækkeligt. Det kan fx
være, når der er brug for en længerevarende observation for at klarlægge den unges problematik, eller når der er brug for decideret behandling i form af støtte til at styrke sociale færdigheder m.m.

For os handler voldsforebyggelse om: den rette ledelse, den rette miljøterapeutiske kultur, kreativ tænkning i stedet for vanetænkning, alternative løsninger og om at etablere af positive relationer til den unge.
Oplægsholder:
Ronnie  Sydbøge, socialpædagog, Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit, Esbjerg

Hent en pdf-udgave af konferenceinvitationen

Udskriv
Del